• 90 15 06 44 - 021
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:30 - 17:00

پیش بینی ارزش غذایی جیره های روزانه گاوهای شیرده


در تولید فشرده ی فرآورده های لبنی، هزینه های خوراک تا 60% کل هزینه ی تولید شیر را تشکیل می دهند. بهبود پیوسته ی بازدهی مساله ای حیاتی در موفقیت شرکت های تولید محصولات لبنی است. بنابراین آنالیزهای سریع و قابل اطمینان از خوراک برای انجامِ یک ارزیابیِ دقیق از در دسترس بودنِ انرژی و عناصر غذایی در خوراک ها الزام آور است. 

نسبت های ترکیبی

کل (TMR) روش معمول خوراک دادن به دام ها هستند. عناصر خوراک به طور معمول به صورت انفرادی آزمایش می شوند. ارزش های انرژی TMR حاصل با این فرض محاسبه می شوند که ارزش های حاصل از تک تک عناصر می تواند به صورت خطی افزوده شود